Kardef Tüzük

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyon Tüzüğü

KARADENİZ RUMELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

Federasyonun Adı ve Merkezi

Madde 1- Federasyonun Adı: “KARADENİZ RUMELİ DERNEKLERİ FEDERASYONUdur.

Federasyonun merkezi SAMSUN’dur.

Federasyonun Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-

2.1. Federasyonun Amaçları:

 

a-   Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızın uluslararası antlaşmalarla elde edilen haklarının korunması,

b-   Balkanlardaki Türk kültürel varlıklarının ve eserlerinin korunması, yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması,

c-   Karadeniz’e mübadeleyle ya da göçlerle gelen Balkan Türk kültürünün korunarak geliştirilmesi,

d-   Karadeniz’e ve Türkiye’nin diğer bölgelerine yerleşmiş Balkan kökenli Türk Vatandaşlarının kendi aralarındaki birlik, beraberlik ve dayanışmasının geliştirilmesi,

e-   Atatürk ilke ve inkılâplarının korunması,

f-    Karadeniz Bölgesi’nin gelişmesi ve Karadenizlilerin sosyo-kültürel olanaklarının arttırılması,

g-   Türk ve Balkan halkları arasında kardeşlik ve barış duygularının güçlendirilmesi,

h-   Türk toplumunun kadınlar, çocuklar, bakıma ihtiyaç duyanlar gibi kesimlerinin haklarının korunması, sosyal haklarının iyileştirilmesi, mülteci ve göç sorunlarının azaltılması,

i-     Sağlık ve eğitim kalitesinin arttırılması,

j-    Sanat ve sanatçıya destek olunması,

k-   Unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarının ve geleneklerin yaşatılması,

l-     Çevre sorunlarının indirgenmesi, tabii hayatın korunması,

m- Balkan Türk kültürü, sanatı, folkloru, tarihi ve yaşantısı konusunda bilimsel araştırmalar yapılmasıdır.

 

2.2. Federasyonca Yürütülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

 

a-   Mübadele ve Balkanlardan yaşanan göçlerle ilgili bilimsel çalışmalar ve folklorik derlemeler yapar.

b-   Mübadillerin ve Balkan göçmeni Türklerin geride bıraktıkları kültürel varlıkların ve tarihi eserlerin envanterini çıkartarak gerektiğinde bunların korunması için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

c-   Balkanlar’daki yerel yönetimler ile bölgedeki yerel yönetimler arasında kardeş şehir uygulamaları yapılmasını teşvik eder.

d-   Türkiye ve Balkan ülkeleri halkları arasında dostluk bağlarını güçlendirmek için ulusal mevzuatımızın izni alınarak turizm, spor, kültür, sanat gibi dallarda çalışmalar yapar.

e-   Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda bilimsel çalışmalar, eğitim panelleri, konferanslar, sosyal etkinlikler vs. tertip eder,

f-    Kültürel ve tarihi değeri olan belge, eser, antika eşya, fotoğraf, film vs. gibi değerlerin arşivlenmesi, korunması ve araştırmacıların kullanımına sunulması için çalışmalar yapar,

g-   Derneğin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan kurum ve kişiler ile işbirliği yapar, teşvik eder.

h-   Karadeniz’in kalkınması, sosyo-ekonomik yaşam koşullarının iyileştirilmesi için girişimlerde bulunur,

i-     Amaçlar doğrultusunda seminerler, konferanslar, paneller, sergiler, festivaller, şenlikler, konserler, sportif müsabakalar, çeşitli yarışmalar ve geziler düzenler, kurslar açar,

j-    Balkan kökenlilerin bir arada oturduğu yerleşim merkezlerinin altyapı ve sosyal olanaklardan daha çok yararlanabilmesi için çalışmalar yapar, bunun için gerektiğinde yerel yönetimler ve resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunur,

k-   Amaçlar doğrultusunda kitap, broşür, dergi, CD, film, radyo-TV programları, internet siteleri vs. yayınlar, yayınlatır, danışmanlık hizmeti verir,

l-     Amaçlar doğrultusunda çalışma grupları oluşturur,

m- Üyelerin yararlanması için lokaller, kitaplıklar, irtibat ofisleri, anı ve dinlenme evleri, müzeler, parklar, anıtlar, heykeller, salonlar, satış reyonları, internet siteleri ve kütüphaneler açar. İlgili mevzuatın izin vermesi halinde okullar ve diğer eğitim kuruluşları, sağlık ve sosyal yardımlaşma kuruluşları kurar, kurulmasına vesile olur,

n-   Gerekli görülen yerlerde şubeler ya da temsilcilikler açar,

 • o-   Benzer amaçlı kardeş dernek, kuruluş, vakıf ve diğer kurumlar ile işbirliği yapar, bu kapsamda İstanbul’da kurulu Lozan Mübadilleri Vakfıyla ortak çalışmalar ve etkinlikler düzenler,

p-   Sağlık taramaları, eğitim faaliyetleri, hemşeri buluşmaları vs. tertipler, kadın ve çocuk hakları, mülteci ve göç sorunları, çevre ve tabii hayatın korunması, sanat ve sanatçının korunması, bakıma ihtiyaç duyan kesimlere yardım edilmesi, toplumun sosyal hak ve yaşam kalitesinin arttırılması, unutulmaya yüz tutmuş meslek dalları ve geleneklerin yaşatılması, sağlık ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi için etkinlikler tertipler, projeler hazırlar,

q-   Amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,

r-    Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder,

s-   Amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir,

t-     Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir,

u-   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, mevcut vakıfların şubelerini ya da temsilciliklerini tesis eder, düşünce kuruluşları kurar, konfederasyon kurar veya kurulu bir konfederasyona katılabilir, Gerekli izin alınarak federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurar,

v-   Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak  çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir

w-  Federasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir, bu biçimdeki kurumlara maddî yardımda bulunabilir,

x-   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür,

y-   Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir,

z-    Üye derneklerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir,

 

2.3. Federasyonun Faaliyet Alanı

Federasyon, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı

Madde 3-

 1. Karadeniz Bölgesinde faal, Rumeli kültürüne hizmet veren ya da Rumeli göçmenlerinin yaşadığı yerlerin gelişmesi için çalışan veya benzer amaçlar güden, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği tüm kuruluşlar federasyona üye olabilir.
 2. Federasyona sonradan katılmak isteyen her kuruluş, kendi yetkili kurullarından gerekli kararlarını aldıktan sonra yazılı biçimde federasyon yönetim kuruluna başvurusunu yapar. Bu başvuruların kabul edilmesi için federasyon yönetim kurulunun uygun görüşle başvuruları Federasyon Genel Kuruluna sunması, Federasyon Genel Kurunun oy çokluğuyla bunu onaylaması gerekmektedir.
 3. c. Karadeniz Bölgesinde Kurulu olmasalar bile, Karadeniz Bölgesindeki Rumeli göçmenlerinin kültürüne ilişkin çalışmalar yapan ya da sosyoekonomik ilişkilerine katkı veren kuruluşlar da Federasyona katılmak için başvuru yapabilirler.

 

 

 

 

 

 

Üyelik İşlemleri

Üyelik işlemleri

Federasyona girmek için derneklerin kendi yetkili kurullarında karar aldıktan sonra federasyonun amaç ve faaliyet alanlarının kabul ettikleri ve tüzük hükümlerini kabul ettikleri üyelik koşullarını yerine getireceklerini belirten üyelik başvuru formunu doldurup yazılı olarak Federasyon Yönetim Kuruluna müracaat ederler.

Federasyon Genel Kurulu (Federasyon Meclisi), ilk toplantısında, başvuruları gündeme alıp neticelendirir. Federasyon yönetim kurulu, bu kararı en çok 30 gün içinde yazılı olarak başvuru yapan derneğe bildirir.

Aday derneğin federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Bu işlemler tamamlanıncaya kadar aday dernek, federasyon çalışmalarına federasyon yönetimince gözlemci üye sıfatıyla davet edilebilir.

Aday derneğin başvurusu federasyon meclisince reddedilmişse bir sene sonra yeniden başvuru yapılabilir. Bu süre içinde aday derneğin gözlemci statüsü edinip edinemeyeceğine federasyon meclisi kararında yer verilir.

Bu tüzükte ve ilgili kanunlarda aksi hüküm olmayan hallerde üye dernekler statü olarak eşit haklara sahiptir. Üye sayılarına ve delege sayılarına (bu tüzükte belirtilmiş temsil hakları hariç) bakılmaz.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye dernek, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılan derneğin delegelerinin federasyon genel kurulunda (federasyon meclisi) temsil hakları sona erer.

Üyelikten istifa ederek ayrılan dernek, en az 24 ay süre ile tekrar üyelik başvurusu yapamaz.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen ilgili derneğin üyelik aidatını altı ay içinde ödememesi,

4-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu teklif etmesi ve genel kurul (federasyon meclisi) kararı ile ilgili dernek üyelikten çıkarılabilir.

Federasyon çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

Federasyon  Organları

Madde 6-Federasyonun organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul (federasyon meclisi)

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

 

 

Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, federasyonun en yetkili karar organı olup; federasyona üye derneklerin seçmiş oldukları delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Üç yılda bir Aralık ayında olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağan üstü,

3- Her yıl bahar ve güz aylarında birer defa federasyon meclisi adıyla, istişare amaçlı toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya (varsa) federasyonun web ya da sosyal medya sayfalarında ilan edilmek, üye kuruluşlara yazılı olarak bildirilmek, üye kuruluşların bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak yöntemlerinin herhangi biriyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel kurulun federasyon meclisi adıyla yapacağı bahar ve güz toplantılarının gündemlerinin önceden bildirilmesine gerek yoktur, ayrıca federasyon meclisi toplantılarında çoğunluk şartı aranmaz. Ancak federasyon meclisi adıyla yapılan toplantılarda genel kurulun asli görevi niteliğindeki konularda karar alınamaz, yönetim kurulu değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez. Federasyon meclisi toplantıları sadece istişare ve haberleşme amaçlı toplantılardır. İstisnai olarak federasyona katılmak için başvuru yapan kuruluşların başvuruları federasyon meclisince de onaylanabilir.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Herhangi bir şekilde vekaleten oy kullanılamaz. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel kurulun federasyon meclisi adıyla yaptığı toplantılara federasyon başkanı veya genel sekreteri başkanlık yapar. Kararlar yönetim kurulu tarafından bir tutanağa işlenerek arşivlenir, gerekirse kamuoyuna ve üyelere ilan edilir.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla ve gizli oylama ile alınabilir.

GENEL KURULUN OLUŞTURULMASI

Federasyona üye her kuruluşun üye sayısına göre kendi genel kurullarında tespit ettikleri delegeler genel kurulu oluşturur. Üye Derneklerin Genel Kurula gönderecekleri delege sayısı kuruluşların üye sayılarına göre aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır:

 • Üye sayısı 50 veya daha az olan kuruluşlar 3 delege,
 • Üye sayısı 51 ile 75 arası olan kuruluşlar 4 delege,
 • Üye sayısı 76 ile 100 arası olan kuruluşlar 5 delege,
 • Üye sayısı 101 ila 125  olan kuruluşlar 6 delege
 • Üye sayısı 126 ila 150  olan kuruluşlar 7 delege
 • Üye sayısı 151 ila 175  olan kuruluşlar 8 delege
 • Üye sayısı 176 ila 200  olan kuruluşlar 9 delege
 • Üye sayısı 201 ila 225  olan kuruluşlar 10 delege
 • Üye sayısı 226 ila 250  olan kuruluşlar 11 delege
 • Üye sayısı 251 ila 275  olan kuruluşlar 12 delege
 • Üye sayısı 276 ila 300  olan kuruluşlar 13 delege
 • Üye sayısı 301 ila 325  olan kuruluşlar 14 delege
 • Üye sayısı 326 ile 350 olan kuruluşlar 15 delege

Bu diziye uygun olarak ilave 25 dernek üyesi için federasyona 1 ilave delege gönderme hakkı üye kuruluşların bulunmaktadır.

Üye sayıları yasa ile sınırlandırılmış olan kuruluşlar (Vakıf ya da benzeri) yukarıdaki diziye üç üye ilave edilerek temsil edilirler. Köy ve/veya mahallelerin ihtiyaçları için kurulmuş dernek ya da kuruluşların genel kuruldaki temsilci sayıları, üye sayılarına bakılarak yukarıdaki diziye göre değişmek kaydıyla en fazla beş olabilir.

Üye kuruluşlar, kendi genel kurullarında seçtikleri delegeleri adı, soyadı, kimlik ve iletişim bilgileriyle beraber yazılı biçimde federasyon yönetim kuruluna bildirirler. Federasyon yönetimi, bunları birleştirerek genel kurulun üye listesini oluşturur. Aidat ödeme yükümlülüğü kuruluşlara aittir. Kuruluşlar kendi aidatlarını, isterlerse delegelerinden toplayabilir. Ayrıca delegelerin Federasyona ilave bağışta bulunmalarında sakınca yoktur. Aidatını tam olarak ödemeyen kuruluşların delegeleri, federasyon genel kurulunda ve federasyon meclisi toplantılarında oy kullanamazlar ve söz hakkına sahip olamazlar.

Eski Federasyon Başkanları, Genel Kurullara misafir olarak davet edilir, kendilerinden görüş istenebilir. Ancak herhangi bir kuruluşun delegesi olarak seçilmiş olmadıkları takdirde oy kullanamazlar.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile federasyon üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar sadece federasyon meclisi kararı olarak geçerlidir. Ancak bu şekilde tüzük gereği genel kurulca alınması gereken kararlar alınamaz, bu tür kararlar olağan ya da olağan üstü genel kurul kararı hüviyeti taşımaz.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Federasyon organlarının seçilmesi,

2-Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Federasyon yönetim ve denetim kurullarının (mevzuat yönünden sakınca olmayan) başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Federasyonun konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, konfederasyon delegelerinin seçilmesi,

9-Federasyonun yurt dışındaki konfederasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, yurtdışında ofis (temsilcilik) açması veya yurt dışında açılmış ofisleri kapatması,

10-Federasyonun vakıf kurması veya düşünce kuruluşu açması,

11-Federasyonun yurt içinde şube veya temsilcilik açması,

12-Federasyonun fesih edilmesi,

13-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yeni üye kabulü genel kurulun federasyon meclisi sıfatıyla yaptığı bahar ve güz dönemi toplantılarında da yapılabilir. Bunun dışında federasyon meclisi toplantılarında, (genel kurul toplanması usullerine göre çağrı yapılmadığı takdirde) genel kurula ait yetkiler kullanılamaz.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-federasyonun yetkili icra organı olan Yönetim Kurulu genel kurul tarafından, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve diğer üyeleri belirler. Yönetim kurulu, seçilmiş üyeleri arasında basın sözcüsü, iletişim sorumlusu, tesis sorumlusu ya da benzeri isimlerle görevlendirme yapabilir.

Yönetim kuruluna seçilen şahıslar, aynı zamanda delegesi oldukları derneğin başkanı ise otomatik olarak dernek başkanlığından istifa etmiş sayılır. Söz konusu dernek bir ay içinde kendi genel kurulunu yaparak yeni başkanını seçer. Bu işlemi yapmayan derneğin başkanı, tercihini federasyon yöneticiliği yerine dernek başkanlığından yana kullanmış sayılarak federasyon yönetim kurulu üyeliğinden düşürülür ve yerine federasyon genel kurulunda seçilmiş yedek üye çağrılır.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Federasyon yönetim kurulu toplantılarına üye derneklerin bir veya birkaçının başkan ya da yetkilendirilmiş temsilcileri istişare amaçlı davet edilebilir. Ancak bu kişilerin oy hakları yoktur.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse mevcut yönetim veya denetleme kurulu üyeleri tarafından 1 ay içinde genel kurul toplantıya çağırılır.

Başkanlık süresi 3 yıldır. Aynı şahıs iki dönem üst üste başkanlık yapamaz, bunun istisnası olarak Genel kurulda başka aday çıkmaması halinde aynı kişi bir dönem daha seçilebilir. Ayrıca aynı kişi bir dönem (3 yıl) ara verdikten sonra tekrar bir dönem daha başkanlık yapabilir.

Federasyon ilk genel kurulunu kuruluşundan itibaren altı ay içinde yapar. Bu süre içinde federasyona üye olan kuruluşlar kendi genel kurullarını yaparak delegelerini bildirir. Üye kuruluşlar içinde bu sürede kendi genel kurulunu yapamayanlar, federasyon genel kurulunda sadece doğal üye olan başkanları tarafından temsil edilir. Geçici yönetim kurulu başkanlığı, işbu maddede yer alan iki dönem üst üste aday olmama şartına dâhil edilmez. Bir başka deyişle “geçici yönetim kurulu başkanı” aday olup seçildiği takdirde ilk genel kuruldan itibaren iki dönem daha başkanlık yapabilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik, irtibat bürosu, şube, düşünce kuruluşu, müze, anı evi veya lokal açılmasını sağlamak, buralarda görev yapacak kişileri belirlemek,

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9- Konfederasyon genel kurulunda federasyonu temsil edecek delegeleri belirleyip genel kurula önermek,

10-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın ve bu tüzüğün çeşitli maddelerinde kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12- Üye derneklerle koordinasyonu sağlamak, bu amaçla üye kuruluşların yöneticileri ile tek tek ya da guruplar halinde istişareler yapmak,

13- Üye derneklerle ortak projeler geliştirmek, üye derneklerin etkinliklerinde federasyonu temsil etmek,

 

Üye Kuruluşların Yükümlülükleri ve Yetkileri

Üye dernekler federasyona üye olmak üzere başvurdukları anda:

1-   Federasyon tüzüğüne uymak,

2-   Federasyon yönetim kurulunun istişare amaçlı toplantı davetlerine katılmak,

3-   Diğer üye kuruluşlar arasında etkinliklerin ortak yapılması ya da tarih – yer gibi konularda koordinasyon sağlanmasına yönelik yönetim kurulu kararlarına uymak,

4-   Yapılacak tüm etkinliklerde derneklerinin adının yanı sıra federasyonun adı ve logosunu kullanmak, federasyon temsilcisine protokolde yer vermek ve söz hakkı tanımak,

5-   Federasyon yönetiminin hazırladığı ortak projelere katılmak,

6-   Kendi üye listelerini, üyelerine ait iletişim bilgilerini, üyelerin aidatlarını yatırdığına dair belgeleri, Federasyon Delegelerini ve genel kurul kararlarını istenen formatta yönetim kuruluna zamanında vermek,

7-   Genel kurul tarafından belirlenen aidatı ödemek,

8-   Ancak Federasyonun mali kaynaklarının uygun olması ve genel kurulun izin vermesi durumunda, Federasyondan mali kaynak talep edebilecekleri,

Hususlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula ve istenirse federasyon meclisine sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetleme kurulu genel kurul tarafından üç (3) yıl için seçilir üç asil ve ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu genel kurulu izleyen ilk toplantısında kendi içinde bir başkan seçer, en az yılda bir toplanır toplantı yeter sayısı 2 dir. Sonuçları yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

 

 

 

 

Federasyonun Gelir Kaynakları

Madde 12-Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üye derneklerin aidatları; aylık olarak 5 TL olup, miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Giriş aidatı alınmayacaktır.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin, üye kuruluşların delegelerinin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Federasyonun veya yan kuracağı kuruluşlarının amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

9-   Çeşitli (resmi ya da özel) kurum ve kuruluşlardan, alınan proje destekleri,

10-           Diğer gelirler.

Federasyonun Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13-Defter tutma esasları;

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Federasyonun defter ve kayıtları dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Federasyon gelirleri, (dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” federasyon tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15-Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Federasyon Beyannamesi” federasyon yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde federasyon başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış federasyon tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Federasyon Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde 17-Federasyon, gerekli gördüğü yerlerde federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik ya da şuba açabilir. Temsilciliğin ya da şubelerin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, federasyon genel kurulunda temsil edilmez.

Federasyonun İç Denetimi

Madde 18-Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Federasyonun Borçlanma Usulleri

Madde 19-Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonun ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

 

 

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delegelerin sayısı, yönetim ve denetim kurulları delegelerin tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.  Federasyonun fesih kararı toplantıya katılan delegelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 21-Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde KARADENİZ RUMELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip iki dernek arasında eşit şekilde paylaştırılarak devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bu tüzük 22 (Yirmiiki) maddeden ibarettir.