Kardefsam İç Tüzük

Karadeniz Rumeli Stratejik Araştırmalar Merkezi İç Tüzüğü

KARADENİZ RUMELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ İÇ TÜZÜĞÜ

Merkezin Adı, Statüsü, Çalışma Sahası ve Kuruluş Yeri

Madde 1- Merkezin Adı: “KARADENİZ RUMELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİdir.

Kısa adı “Kardefsam” dır.

Çalışma sahası, Balkan (Macaristan, Slovenya ve Moldova dahil), Karadeniz havzası (Kafkasya dahil) ülkeleridir.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu’nun (Kardef) yan organıdır.

İşbu tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyetler gösteren sivil bir düşünce kuruluşudur.

Kuruluş yeri SAMSUN’dur.

Merkezin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Merkez Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-

2.1. Merkezin Amaçları:

 

a-   Çalışma sahasında bulunan ülkelerin kendi sınırlarında, birbirleriyle, komşu ülkeler ve tüm dünya ile arasındaki kültürel, ticari, sosyal, ekonomik, bilimsel, tarihi, hukuki, siyasal, çevresel ve diğer alanlardaki ilişkilerini barışçı, demokratik ve akademik bir bakış açısıyla incelemek, derlemek, analiz etmek, bulguları ortaya koymak ve gelişmesine katkı sağlamaktır.

b-   Yukarda belirtilen hususlarda insan gücü yetiştirmek, çalışma sahasında ortak yaşama ve birlikte iş yapabilme kültürüne katkı sağlamaktır.

 

2.2. Federasyonca Yürütülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

 

a-   Çalışma sahasındaki ülkelerin tarihlerini, tarihsel süreçte yaşanan sosyal olaylar ve göçlerin sebep – sonuç ilişkilerini, yaşanan tarihi süreçlerin günümüze yansımaları hakkında bilimsel, kültürel, sosyolojik çalışmalar yapar.

b-   Çalışma sahasındaki ülkelerde folklorik, mimari, sanatsal her türlü kültürel varlıkların envanterinin çıkartılması, korunması, yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması doğrultusunda bilimsel çalışmalar yapar.

c-   Çalışma sahasındaki yerel yönetimler arasında kardeş şehir uygulamaları yapılmasını teşvik eder.

d-   Çalışma sahasındaki ülkeler ve halkları arasında dostluk bağlarını güçlendirmek için ulusal mevzuatımızın izni alınarak turizm, spor, kültür, sanat, bilim, ticaret ve ekonomik faaliyetler gibi dallarda çalışmalar yapar.

e-   Amaçlar doğrultusunda kültürel ve tarihi değeri olan belge, eser, antika eşya, fotoğraf, film vs. gibi değerlerin arşivlenmesi, korunması ve araştırmacıların kullanımına sunulması için çalışmalar yapar,

f-    Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum, üniversite, enstitü ve kişiler ile işbirliği yapar, teşvik eder.

g-   Çalışma sahasındaki ülkelerin kalkınması, sosyo-ekonomik yaşam koşullarının iyileştirilmesi için girişimlerde bulunur,

h-   Amaçlar doğrultusunda bilimsel çalışmalar, seminerler, konferanslar, paneller, kongreler, sergiler, festivaller, şenlikler, konserler, sportif müsabakalar, çeşitli yarışmalar ve geziler düzenler, eğitim faaliyetlerinde bulunur ve kurslar açar,

i-     Çalışma sahasında teknik altyapı, ulaşım, mühendislik hizmetleri gibi alanlarda çalışmalar yapar, bunun için gerektiğinde yerel yönetimler ve resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunur,

j-    Amaçlar doğrultusunda kitap, broşür, dergi, CD, film, radyo-TV programları, internet siteleri, belgeseller vs. yayınlar, yayınlatır, danışmanlık hizmeti verir,

k-   Amaçlar doğrultusunda çalışma grupları oluşturur,

l-     Çalışma sahasında lokaller, kitaplıklar, irtibat ofisleri, anı ve dinlenme evleri, müzeler, parklar, anıtlar, heykeller, salonlar, satış reyonları, internet siteleri ve kütüphaneler açar. İlgili mevzuatın izin vermesi halinde okullar ve diğer eğitim kuruluşları, yazılı veya görsel medya kuruluşu, yayınevi, sağlık ve sosyal yardımlaşma kuruluşları kurar, kurulmasına vesile olur,

m- Gerekli görülen yerlerde şubeler, irtibat büroları ya da temsilcilikler açar,

n-   Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası dernek, kuruluş, vakıf ve diğer kurumlar ile işbirliği yapar,

  • o-   Kadın ve çocuk hakları, mülteci ve göç sorunları, çevre ve tabii hayatın korunması, sanat ve sanatçının korunması, bakıma ihtiyaç duyan kesimlere yardım edilmesi, afetlere karşı işbirliği, terörle mücadele, toplumun sosyal hak ve yaşam kalitesinin arttırılması, demokratik değerlerin yerleşmesi, unutulmaya yüz tutmuş meslek dalları ve geleneklerin yaşatılması, sağlık ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi için etkinlikler tertipler, projeler hazırlar, çalışmalar yapar.

p-   Amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,

q-   Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder,

r-    Amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir,

s-    Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir,

t-    Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir

u-   Amaçlar doğrultusunda benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından, üniversitelerden ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir, bu biçimdeki kurumlara maddî yardımda bulunabilir,

v-   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, uluslararası ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür,

w-  Merkezin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir,

x-    Çalışma sahasında, amaçlar doğrultusunda ücretli ya da ücretsiz eğitim faaliyetleri, kurslar, stratejik araştırmalar, kamuoyu yoklamaları, projeler, yayınlar, filmler, belgeseller, sanat eserleri, anı eşyaları, danışmanlık hizmetleri, bilimsel faaliyetler, tasarımlar gerçekleştirir.

2.3. Merkezin Faaliyet Alanı

Merkez, sosyal alanda, yurt içinde ve çalışma sahası başta olmak üzere yurt dışında faaliyet gösterir.

Merkezin Yönetimi

Madde 3-

  1. Merkezin yönetimini bir genel müdür, bir genel müdür yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşan icra kurulu üstlenir. Merkezin icra kurulu organizasyon şemasını değiştirmek ve şemada yer alan pozisyonlara atamalar konusunda yetki federasyon yönetim kurulundadır. İcra kurulunun kendi karar defteri olur.
  2. Merkezin mali işlemleri, Federasyon mali sekreteri tarafından ve federasyonun vergi numarası, bağış makbuzları, faturaları vs. kullanılarak yapılır, federasyonun evrakları ve defterleri kullanılır. Her türlü resmi işlemleri, beyanname vs. gibi bildirimleri, denetimleri federasyon tarafından üstlenilir. Federasyon yönetimi, Merkezin tüm mali ve idari işlemlerini denetlemekle yetkili ve sorumludur.
  3. Merkezin idari yazışmaları federasyon başlıklı kâğıdı üzerine kısa adının işlendiği belge üzerinden yapılır. Bu evraklara Merkez Genel Müdürü ya da idari sorumluları imza atabilir. Mali evraklara ise sadece Federasyon Yönetim Kurulu imza atmaya yetkilidir.
  4. Merkezde sürekli ya da geçici personel istihdamı, proje bazlı uzman ya da eleman çalıştırılması mümkün olabilir. Bu görevlilere ödenecek ücretler, Genel Müdür teklifi ile federasyon yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ücret ödenmeyen, fahri görevlere atamalar ise Genel Müdür tarafından yapılır.

 

Merkezin  Organları

Madde 4- Merkezin icra kurulu dışındaki organları, merkez icra kurulunca belirlenir ya da fesih edilir. Bu organlar, proje bazlı ya da geçici olabilir. Oluşturulacak organlar, mali ve idari konularda kendi başlarına karar alamazlar.

 

İcra Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 10-

İcra kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1-Merkezi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak federasyon yönetim kuruluna sunmak,

3-Merkezin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri ve yönergeleri hazırlamak

4- İhtiyaç halinde taşınmaz mal satın almak, taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Merkez lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek konusunda Federasyon Yönetimine başvurmak, federasyon yönetimince verilen yetkileri kullanmak,

5- Federasyon yönetim kurulunun ilgili kararlarını uygulamak,

6- Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

7- Mevzuatın ve bu tüzüğün çeşitli maddelerinde kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Merkezin Gelir Kaynakları

Madde 8-Merkezin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

1-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar.

2-Merkez tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3-Merkezin mal varlığından elde edilen gelirler,

4-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

5-Merkezin veya yan kuracağı kuruluşlarının amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

6-Çeşitli (resmi ya da özel) kurum ve kuruluşlardan, alınan proje destekleri,

7- Kurslar ve eğitim faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

8- Danışmanlık hizmetleri, proje hazırlama ve uygulama, özel araştırma ve analizler, belgeseller, sanat eserleri, kitaplar, filmler, stratejik araştırma ve strateji geliştirme uygulamaları, kamuoyu araştırmaları gibi işlerden elde edilen gelirler,

9- Hediyelik eşya satışı, elektronik ticaret uygulamaları ve çeşitli reklam gibi gelirler,

10- Diğer gelirler.

Merkezin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 9- Kardef Genel kurulu, her zaman merkezin feshine karar verebilir.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, merkezin para, mal ve haklarının tasfiyesi Kardef yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye işleminden elde edilen gelir ve olası borçlar, Kardef’e aittir.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 10-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan dernekler yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bu tüzük 10 (On) maddeden ibarettir.