12. Balkan Tarih Kongresinde Sunulacak Bildiriler

12. Balkan Tarih Kongresinde Sunulacak Bildiriler

Bilim Kurulu kabul Edilen bildirileri açıkladı

12. Balkan Tarih kongresi için sunulan 98 bildiriden 46 tanesi Bilim Kurulu tarafından yayınlanmak üzere kabul edildi. 1-2 Aralık 2018 günleri, Samsun Ömer Halisdemir Kongre merkezinde yapılacak organizasyona, bütçe ve zaman kısıtları nedeniyle bir çok bildiriyi üzülerek listeye alamadıklarını belirten bilim kurulu başkanı Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu tarafından verilen liste aşağıda yer alıyor:


XII. Uluslararası Balkan Tarih Kongresi Kabul Edilen Tebliğler Listesi
Yurt İçi

1) Prof. Dr. Mesut Çapa, “Balkan Savaşı’nın Cephe Gerisindeki Sonuçları: Mezalim Korkusu ve Göç”
2) Prof. Dr. Fahri Sakal, “Batı Trakya Türklerinin Mülkiyet Meseleleri (1923- …)
3) Prof. Dr. Önder Duman, “1950-1951 Göç Sürecinde Bulgaristan Hükümeti ve Türkler”
4) Prof. Dr. Kemal Arı, “Birinci Dünya Savaşı’nda Tehcir Edilen Ermenilerden Kalan Enval-i Metruke İle İlgili Uygulamalar”
5) Prof. Dr. Sabit Duman, “Yunanistan’ın Birinci Dünya Savaşı’na Girmesinin Sonuçları”
6) Av. Gözde Kılıç Yaşin, “I. Dünya Savaşının 100. Yılında Balkanların Yeni Dizaynı ve Jeopolitik Kavga”
7) Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, “Makedonya Güncel Tarih Ders Kitaplarında Birinci Dünya Savaşı”
8) Prof. Dr. Mehmet Beşirli, “Türkiye’nin İngiltere, Almanya ve Bulgaristan İlişkileri Üzerine MarschallvonBieberstein’danBernhardvonBülow’a Bir Rapor, 29 Eylül 1908”
9) Prof. Dr. Feyzan Göher Vural-Doç Dr. Timur Vural, “Çanakkale ve Yemen Cephesi’nin Türkülere Yansıması”
10) Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev, “1912-1913 Balkan Savaşları Sırasında Ermenilerin Askeri Faaliyetleri: Ermenice Kaynaklarda”
11) Doç. Dr. İbrahim Alper Arısoy, “Birinci Dünya Savaşı Esnasında Ege Adaları’nda Bulunan Osmanlı Ticari ve Diplomatik Temsilcileri”
12) Doç Dr. Slobodan İliç, “Osmanlıcılık, İslamcılık, Türk Milliyetçiliği ve Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Bosna Müslümanları”
13) Doç. Dr. Timur Vural- Prof. Dr. Feyzan Göher Vural, “Birinci Dünya Savaşı’nda ArmöniMüzikaları”
14) Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, “Mütareke Döneminde Alaçam ve Çevresi (1918-1922)
15) Doç. Dr. İbrahim Erdal, “Türkiye-Yunanistan Nüfus Değişim Sürecinde İskan Komisyonları ve Mübadillerde Kimlik ve Vatan Algısı Üzerinde Bir Değerlendirme”
16) Dr. Öğretim Üyesi Musa Gümüş, “Birinci Dünya Harbinde Dair Özel Bir Kaynak: Vaveyla Gazetesi’nden Birinci Dünya Savaşı
17) Dr. Öğr. Üyesi Resul Yavuz, Bolşevik İhtilaline Karşı Müttefik Devletlerin Aldığı Askeri Önlemler ve Bu Önlemlerin Başta Bakü Olmak Üzere Bölge Üzerindeki Etkileri”
18) Dr. Öğr. Üye. Sevim Erdem, “Rodop Dağları Eteklerinde Bulunan Önemli Bir Mevki: Pravişte Bataklığı ve Askeri Açıdan Önemi”
19) Dr. Öğr. Üye. Hacer Göl, “Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın Balkan Savaşları’na Bakışı”
20) Dr. Öğr. Üye H. Hilal Şahin, “Birinci Dünya Savaşı’nda Hintli Askerler: Avrupa Basınına Yansıyanlar (1914-1918)
21) Dr. Öğr. Üye Neriman Ersoy Hacısalihoğlu, “Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Birinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları”
22) Dr. Öğr. Üye Bilal Tunç, “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın Sınırları Dışındaki Savaşı: Galiçya Cephesi”
23) Dr. Derya Genç Acer, Türk Sinemasında Birinci Dünya Savaşı’nın İz Düşümleri”
24) Dr. Özlem Yıldız, “19. Yüzyıl Sonları 20. Yüzyıl Başlarından Selanik’in Hinterlandında Yeralan Üsküp Sancağında Ticaret”,
25) Dr. Ömer Faruk Demirel- Doç. Dr. Sezai Balcı,  “Rahip, Profesör ve Terörist: Karabet Tomanyan’ın Almanya’daki Faaliyetleri”
26) Arş.Gör. Ali Emre İşlek, “Birinci Dünya Harbi Öncesi’nden Büyük Zafere Uzanan Süreçte Çorlu’da Çetecilik Faaliyetleri”
27) Arş. Gör. Ozan Tuna, “Birinci Balkan Savaşı’nda Osmanlı ve Yunan Donanmaları Açısından Bozcaada’nın Askeri ve Stratejik Önemi”
28) Habibe Polat, “I. Dünya Savaşı Sürecinde Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Darüleytamlar: Konya Darüleytam Örneği
29) Mustafa Fırat Gül, “Seydibeşir Esir Kampında Neler Oldu?”
30) Ahmet Yadi, “Osmanlı Hariciyesinde Siyasi Bir Hırsızlık: Sofya Sefaretinden Çalınan Evraklar”
31) İlyas Ak, “Savaş ve Evlilik, I. Dünya Savaşı Sonunda Çıkan İzdivaç Gazetesindeki Evlilik İlanları Üzerine Bir Değerlendirme”
32) Dr. Öğr.Üyesi Ceyda Tuna Bozdoğan, “I. Dünya Savaşı Sonrasında Balkanların Siyasi Yapısı (1919-1938)”
33) Dr. Öğr.Üyesi, Nuri Yazıcı, “Milli Mücadele’de Bafra”
34) Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Aydın, “ Mütareke Ortamında Yolsuzluk Tartışmaları: Siyah Pençe Olayı”

Yurt Dışı Katılımcılar
1)-Prof. Dr. Galip Sayılov, “Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları Paradigmi: Kafkas Türk Coğrafyasında Kondarma Ermeni Devleti’nin Kurulma Siyaseti” –AZERBAYCAN-
2)-Doç. Dr. Gulnaze Ernazarova, “Birinci Dünya Savaşı’nın Türk Halklarının Kültürüne Etkisi” –ÖZBEKİSTAN-
3)-Dr. Öğr. Üye. Roza Abdykulova, “Rusya Dış Siyasetinde Balkanlar” –KIRGİSİZTAN
4)-ArmendMehmeti, “AlbanianAfterthe First World War –Affordtoregaintheİndipendence”, -Arnavutluk
5)-Dr. GeorgiosMichalopoulos, “Representation of Byzatium in Cinema”, -YUNANİSTAN
6)-Doç Dr. MemliKrasniqi, “Albenians in AmericanNewspapers (1918-1919)” –KOSOVA
7)- Prof. Dr. Piotrjapkowki, “AttitutetowardsRegionalCooperation in Balkan State in a Context of EU İntegration”, -Polonya
8)- Doç. Dr. MariuszBaranowski, “Perception of SocialWelfareandPsychologicalWell-Being in theBalkabCountiries”, Polonya
9)- Dr. Hasan Bello, “Birinci Dünya Savaşı’nda Jön Türklerin Arnavutluk’taki Etkileri”, -Arnavutluk
10)- Esin Muzbek, “Ulus Devlet Mantığında Milli Kimliklerin İnşa Sürecinde Kosovada Türk Kimliğinin Varlığı ve Birinci Dünya Savaşı’ndan Günümüze Dönüşümünün Portresi”, KOSOVA
11)- Dr. ResearchAssc. Jasmina S. Ciric, “OttomanPast of HagiaSophia in Ohrid”, SIRBİSTAN
12)- Doç. Dr. NakaNiksic, “TheHistoricalEventsandPersonalitiesfromtheend of the 19 thandbeginning of the 20 thcentury in folk songs of theBosniaksliving in theSanjak of Novi Pazar”, SIRBİSTAN